Team

Raad van Commissarissen

Structuur

Directie

De directie van Monolith N.V. wordt gevoerd door Monolith Investment Management B.V. Zie hierboven voor meer informatie over het team van Monolith Investment Management B.V.

Naamloze Vennootschap

Monolith N.V. is een naamloze vennootschap met een ‘open-end’ karakter. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij graag naar het Informatiememorandum.

Fiscaliteit Monolith

Monolith is onderworpen aan vennootschapsbelasting en zal voor haar 5% deelnemingen een beroep doen op de deelnemingsvrijstelling. Dit betekent dat geen belasting wordt geheven over van dergelijke deelnemingen ontvangen dividend, noch van winst behaald bij vervreemding van de desbetreffende aandelen. Voor uitgebreide informatie betreffende de fiscale aspecten van Monolith, zie het Informatiememorandum.

 

Toezicht

Raad van Commissarissen

Monolith N.V. beschikt over een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur (Monolith Investment Management B.V.) en de algemene gang van zaken binnen Monolith N.V. Vanuit haar toezichthoudende taak zal de Raad van Commissarissen tevens verantwoordelijk zijn voor de periodieke controle op de toepassing van maatregelen en principes die een integere en zorgvuldige bedrijfsuitoefening waarborgen. Deze principes en maatregelen zijn vooral gericht op de bescherming van de belangen van de Certificaathouders van Monolith N.V. en het zoveel mogelijk beperken van belangenconflicten.