Deze website wordt beheerd door Monolith Investment Management.

Monolith Investment Management verwerkt persoonsgegevens bij de uitoefening van de werkzaamheden. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een groot goed. In dit document geven wij u meer informatie over de wijze waarop wij daar invulling aan geven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn kortgezegd gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren. Denk hierbij aan naam, adres en BSN-nummer. Echter ook andere gegevens kunnen op zichzelf staand of in samenhang met andere gegevens worden aangemerkt als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Monolith Investment Management persoonsgegevens?

Monolith Investment Management verwerkt de persoonsgegevens van:

 • Deelnemers
 • Vertegenwoordigers, Ultimate Beneficial Owners (UBO’s), bestuursleden van rechtspersonen
 • Personen die interesse tonen in onze producten en diensten
 • Medewerkers
 • Sollicitanten

Waarom verwerkt Monolith Investment Management uw persoonsgegevens?

Monolith Investment Management verzamelt en verwerkt gegevens over haar deelnemers en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om web-statistieken te ontwikkelen. Daarnaast verzamelt en bewerkt Monolith Investment Management persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers voor het uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en de werving en selectie van (potentiele) werknemers.

Welke persoonsgegevens verwerkt Monolith Investment Management en waarom?

Monolith Investment Management verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien er voor deze verwerking een grondslag is in een met de persoon afgesloten overeenkomsten of wanneer dit noodzakelijk is vanuit wet- en regelgeving. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken indien u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Persoonsgegevens van deelnemers

Van onze deelnemers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kopie identiteitsbewijs
 • BSN-nummer
 • Gegevens die op een paspoort of vergelijkbaar ID document zijn opgenomen; en
 • nummer van bank- en effectenrekening.

Bijzondere persoonsgegevens, waaronder:

 • Strafrechtelijke gegevens; en
 • Biometrische gegevens, voor zover deze blijken uit het ID-bewijs.

Gegevens verkregen van derde, waaronder:

 • Gegevens over ondernemingen, hun vertegenwoordigers en Ultimate Beneficiary Owner (UBO) via bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.
 • Gegevens uit publieke, openbare bronnen zoals BKR, faillissementsregisters, kranten, internet en sociale media.
Persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en -plaats
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Curriculum vitae, werkervaring, opleidingsgegevens, (kopie) getuigschriften en diploma’s, referenties
 • Bankrekeningnummer
 • Pasfoto
 • BSN-nummer

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van de wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken.

De persoonsgegevens die wij van kandidaten, sollicitanten en werknemers ontvangen, verwerken wij voor de volgende doeleinden: om met u een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren, om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van ons kantoor, IT-infrastructuur en om aan geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Persoonsgegevens van bezoekers van de website

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken.  Indien u ons via de website verzoekt om contact op te nemen of informatie te verstrekken hebben wij een aantal van uw persoonlijke gegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt. Wij zullen u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Wij zullen daarnaast deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

De gegevens die we vastleggen zijn de volgende:

 • Geanonimiseerde IP-adressen
 • Gegevens over de het bezoek van de pagina
 • Indien u via de website verzoekt om contact op te nemen of informatie te willen van Monolith Investment Management, ontvangen wij daartoe uw naam en e-mailadres
 • Cookies (zie voor meer informatie hieronder)

Monolith Investment Management tracht niet via deze website gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Monolith Investment Management wel zou trachten dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Monolith Investment Management instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies op de website

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door zogenaamde ‘cookies’ te gebruiken. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.

Wij gebruiken cookies met een functionele/ technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen wij ook gebruik van analytische cookies. De hiermee verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze websites.

In ons Cookiestatement leest u welke cookies wij precies gebruiken en waarvoor.

Hoe lang bewaart Monolith Investment Management uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Kan Monolith Investment Management uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven.  Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mocht het voor de dienstverlening aan u of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de EER, dan zullen wij dat uitsluitend doen indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Hoe beveiligt Monolith Investment Management uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Kunt u de vastgelegde persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Monolith Investment Management en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@monolith.nl . Wij kunnen u verzoeken om een kopie legitimatiebewijs, zodat we ons ervan kunnen vergewissen dat het verzoek door of namens u wordt gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op uw verzoek.

Hoe kunt u een klacht indienen over de wijze waarop Monolith Investment Management met persoonsgegevens omgaat?

Indien u een vraag of klacht heeft over de wijze waarop Monolith Investment Management met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u deze vraag of klacht richten aan de directie van Monolith Investment Management.

U kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres info@monolith.nl of per gewone post:

Monolith Investment Management

De Boelelaan 28
1083 HJ Amsterdam

U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het indienen van een klacht kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons